Statut| - FUNDACJA NIEZALEŻNY FUNDUSZ KULTURY POLCANART

 „Beatius est magis dare, quam accipere”
Szukaj
"Więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu"
Przejdź do treści

Menu główne:

WŁADZE |
Statut Fundacji
STATUT FUNDACJI
Fundacja „Niezależny Fundusz Kultury POLCANART”
Rozdział I
Postanowienia początkowe.
§ 1
1. Fundacja „Niezależny Fundusz Kultury POLCANART”, zwana dalej „Fundacją" została ustanowiona przez:  Aleksandra Czajkowskiego Ładysza,  Stefana Jana Szczepańskiego zwanych dalej „Fundatorami", na postawie  aktu notarialnego  sporządzonego w dniu 17 lutego 2015 r w Kancelarii Notarialnej w Warszawie ul. Willowa 8/10 lok. 3 przez Notariusza Władysława Lewandowskiego pod numerem repertorium 983/2015.
§ 2
Fundacja posiada osobowość prawną.
§ 3
1) Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony.
2) Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r.  o fundacjach oraz postanowień niniejszego Statutu (dalej jako „Statut”).
§ 4
Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
§ 5
1) Terenem działania Fundacji jest Rzeczpospolita Polska, przy czym w zakresie niezbędnym
dla właściwego realizowania swoich celów Fundacja może prowadzić działalność także poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2) Fundacja może tworzyć oddziały, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.
§ 6
Fundacja  w swym działaniu kieruje się dobrem publicznym.
§ 7
1) Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego (LOGO).
2) Fundacja może używać pieczątki z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
3) Fundacja może ustanawiać nagrody, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z
innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.
4) Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
§ 8
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
§ 9
Fundacja jest organizacją pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Rozdział II
Działalność statutowa.
§ 10
Celem Fundacji jest działanie na rzecz:
a)      wspomagania artystów i animatorów kultury w pozyskiwaniu środków na twórczość i działalność artystyczną;
b)      utworzenia funduszu pomocowego na rzecz zrzeszonych artystów w Fundacji;
c)       promocji kultury w kraju i za granicą  oraz działalności artystycznej poprzez  upowszechnianie i wspieranie inicjatyw kulturalnych;
d)      wspierania działań w zakresie animacji kultury;
e)      kształtowania obywatelskiej aktywności lokalnych społeczności poprzez  zainteresowanie sprawami kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz promocja społecznej aktywności kulturalnej;
f)       integracji środowisk kultury, rozwijania kontaktów i współpracy między środowiskami, animowania kontaktów, wymiany kulturalnej  z zagranicą;
g)      upowszechniania kultury regionalnej i transgranicznej;
h)      zwiększenia aktywności zawodowej artystów oraz osób wolnych zawodów na rzecz rozwijania kultury.
i)        prezentowanie dorobku, rozwoju i wymiany kultury pomiędzy Polską i Kanadą
§ 11
Fundacja realizuje wskazane w § 10 cele poprzez:
a)      prowadzenie działalności organizacyjnej, kulturalnej  i naukowo-technicznej;
b)      inspirowanie i popieranie badań, projektów i realizacji przedsięwzięć sprzyjających rozwojowi kultury i wzbogacaniu dziedzictwa kulturowego;
c)       publikowanie i wyrażanie stanowiska oraz opinii na forum publicznym;
d)      organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, konkursów, i warsztatów;
e)      organizowanie imprez kulturalnych – festiwali międzynarodowych, krajowych i lokalnych;
f)       działalność wydawniczą, wystawienniczą i prasową;
g)      współpracę z organami i instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz innymi podmiotami, działającymi na rzecz kultury;
h)      udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej osobom fizycznym  (poprzez fundowanie stypendiów dla młodych utalentowanych twórców);
i)        przyznawania corocznych środków pomocowych na rzecz  kultury;  
j)        przyznawanie corocznej nagrody za szczególny wkład w ochronę i propagowanie Narodowej Kultury Polskiej i jej promocję w kraju i za granicą;
k)      organizowanie, koncertów, eventów, sympozjów,  spotkań promocyjnych i kulturalnych;
l)        prowadzenie i wspomaganie działalności badawczej i naukowej na rzecz kultury;
m)    współpracę z innymi fundacjami, stowarzyszeniami, organizacjami w kraju i za granicą.
n)      prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów Fundacji;
Rozdział III
Działalność gospodarcza i majątek Fundacji.
§ 12
1)        Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku. Dochody Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych.
2)        Dla realizacji swoich celów statutowych fundacja może, na zasadach przewidzianych przepisami prawa,  prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą w następującym zakresie:
a)    Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych – PKD 90.01.Z,
b)   Artystyczna i literacka działalność twórcza – PKD 90.03.Z,
c)    Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.19.Z,
d)   Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych – PKD 59.11.Z,
e)   Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów –  PKD 82.30.Z
f)     Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.63.Z,
g)    Działalność agencji reklamowych – PKD 73.11.Z,
h)   Pozostała działalność wydawnicza – PKD 58.19.Z,
i)      Pozostałe drukowanie – PKD 18.12.Z,
j)     Fundusze emerytalne – PKD 65.30.Z
§ 13
1) Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
2) Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
3) Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków  jej organów lub jej pracowników oraz osób, z którymi członkowie jej organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi",
b) przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub jej pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub jej pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osób bliskich, na  zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
4) Fundatorzy - założyciele nie będący we władzach Fundacji, nie odpowiadają za zobowiązania Fundacji
§ 14
1)    Majątek Fundacji stanowi majątek początkowy oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
2)    Majątek początkowy Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 4000 zł, z czego kwota 1000 zł przeznaczona jest na działalność gospodarczą Fundacji. Fundusz założycielski stanowią wpłaty zadeklarowane przez Fundatorów w akcie notarialnym o ustanowieniu Fundacji. Na wpłaty te składają się: kwota 2000 zł wpłacona przez Aleksandra Czajkowskiego Ładysza, kwota 2000 zł wpłacona przez Stefana Szczepańskiego
§ 15
1) Dochody Fundacji pochodzą z:
a) darowizn, spadków i zapisów;
b) dotacji i subwencji oraz grantów;
c) zbiórek i imprez publicznych;
d) majątku nieruchomego i ruchomego Fundacji;
e) odsetek bankowych i lokat kapitałowych.
f) funduszy europejskich i innych
g) Crowdfunding (finansowanie społecznościowe)
h) innych nie ujętych w spisie  prawnie dozwolonych
2) Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na
realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkodawców lub donatorów, jeśli
została ona przez nich wyrażona.
3) W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, przyjęcie spadku w drodze oświadczenia
następuje przez złożenie przez Zarząd oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem
inwentarza. Oświadczenie o takim przyjęciu następuje tylko wówczas, gdy w chwili jego
złożenia istnieją podstawy do uznania, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi
spadkowe.
Rozdział IV.
Władze Fundacji.
§ 16
1)      Władzami Fundacji są:
a)    Rada Fundacji, zwana dalej Radą;
b)   Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.
2)      Fundator może pełnić funkcję członka Rady albo Zarządu.
3)      Członkowie Rady Fundacji nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa, nie mogą też wobec członków Zarządu pozostawać w stosunku podległości z tytułu zatrudnienia.
4)      Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tego organu, mogą jednak w uzasadnionych przypadkach otrzymywać zwrot poniesionych i udokumentowanych wydatków związanych z tą działalnością.
5)      Wynagrodzenie członków Zarządu określi Rada w uchwalonym przez siebie Regulaminie.
§ 17
1)      Prezes Zarządu ,Wiceprezes Zarządu i Sekretarz Fundacji mogą być zatrudnieni na postawie umowy o pracę albo Fundacja może z nimi zawrzeć umowę cywilnoprawną, której przedmiotem będzie prowadzenie spraw Fundacji za wynagrodzeniem.
2)      Wynagrodzenie Zarządu Fundacji nie może być niższe niż przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym określone zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonym na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z  2009 r. Nr 153, poz. 1227 z późniejszymi zmianami).
3)      Fundatorzy mogą ustalić wyższe wynagrodzenie Zarządu Fundacji biorąc pod uwagę racjonalne gospodarowanie zasobami majątkowymi Fundacji. Wynagrodzenie Prezesa Zarządu, Wiceprezesa, i Sekretarza Zarządu oraz pracowników Biura Fundacji jest wypłacane z pozyskanych środków, bez naruszania zasobów finansowych przekazywanych przez Fundatorów.
§ 18
W celu zapewnienia sprawnej obsługi biurowej Fundacji, Zarząd Fundacji może utworzyć Biuro Fundacji. Zadania i Regulamin Biura Fundacji określa Zarząd Fundacji.
Rada Fundacji
§19
1)      Rada Fundacji jest najwyższym organem Fundacji.
2)      Rada Fundacji ma kompetencje nadzorcze, stanowiące, doradcze i opiniujące.
3)      Członkami Rady Fundacji powinni być wybitni naukowcy, artyści i osoby czynnie zaangażowane w życiu publicznym, społecznym, kulturalnym oraz menedżerowie i przedsiębiorcy pracujący na styku różnych kultur tak w Polsce jaki poza jej granicami, reprezentujący znajomość funkcjonowania organizacji  pozarządowych i problematyki kultury i życia społecznego.
§ 20
1) Rada składa się z 3 do 5 członków i jest wybierana na czas określony nie krótszy niż 3 lata.
2) Przewodniczącego i członków pierwszego składu Rady Fundacji powołują zgodnie Fundatorzy w formie uchwały.
3) Następnych członków Rady - czy to na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję,
czy to dla rozszerzenia składu Rady - powołuje uchwałami Rada w porozumieniu z Fundatorami.
4) Rada wybiera ze swego grona zastępcę Przewodniczącego, który w razie konieczności zastępuje Przewodniczącego.
5) Członkostwo w Radzie ustaje na skutek:
               a) dobrowolnej rezygnacji, zgłoszonej pisemnie Przewodniczącemu Rady;
               b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo        popełnione z winy umyślnej;
               c) naruszenia postanowień Statutu Fundacji;
               d) działania na szkodę Fundacji;
               e) trwałej utraty zdolności do sprawowania funkcji na skutek choroby lub ułomności;
               f) śmierci członka Rady.
6) Odwołanie, o którym mowa w ust. 5 lit. c) , d) i e), następuje w drodze uchwały Rady.
W głosowaniu tym nie bierze udziału odwoływany członek Rady.
§ 21
Członkowie Rady, pełniący w Fundacji funkcję nadzoru lub kontroli:
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b) nie mogą  pełnić tych funkcji jeżeli byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.
§22
Do zadań Rady należy:
1) wytyczanie kierunków działalności Fundacji,
2) modyfikowanie celów działania Fundacji ,
3) współpraca z Zarządem w zakresie realizacji celów Fundacji,
4) zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,
5) uchwalanie regulaminu wynagradzania członków Zarządu,
6) prawo powołania – według własnego wyboru – Rady Programowej.
7) podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych
organów Fundacji,
8) podejmowanie na wniosek Zarządu decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.
§23
1) Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2) Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu,
zgłoszony na piśmie.
3) W przypadkach określonych w ust. 2 powyżej, Przewodniczący zwołuje Radę za pomocą
poczty elektronicznej lub listem poleconym, co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem
posiedzenia Rady.
4) Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał - zwykłą większością głosów przy obecności
co najmniej połowy członków Rady. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos
Przewodniczącego.
5) Każdy z członków Rady dysponuje jednym głosem z tym zastrzeżeniem, że członkowie Rady
powołani z grona Fundatorów dysponują dwoma głosami.
6) Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący.
Zarząd Fundacji
§ 24
1) Organem reprezentującym Fundację jest Zarząd Fundacji.
2) Zarząd Fundacji prowadzi sprawy Fundacji, organizuje je i nadzoruje prace biura Fundacji.
3) Zarząd Fundacji składa się trzech członków którymi są:  Prezes Zarządu, Wiceprezes i Sekretarz, którzy są powoływani przez fundatorów na okres 5 lat.
4) Członków pierwszego Zarządu Fundacji, powołują Fundatorzy w formie zgodnej uchwały.
5) Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
               a) pisemnej rezygnacji;
               b) śmierci członka Zarządu;
               c) działania na szkodę Fundacji;
               d) naruszenia postanowień Statutu Fundacji;
               e) trwałej utraty zdolności do sprawowania funkcji na skutek choroby lub ułomności;
               f) czynów zabronionych z winy umyślnej.
6) Odwołanie, o którym mowa w ust. 5 lit. c) , d), e) i f) powyżej, następuje w drodze uchwały
powziętej przez Radę większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Rady.
§ 25
1) Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.
2) Dla ważności oświadczeń woli, jak również wszelkich czynności prawnych i faktycznych dotyczących praw i obowiązków majątkowych Fundacji przekraczających 4000 zł wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu.
§ 26
1) Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w kwartale.
2) Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu za pomocą poczty elektronicznej lub listem
poleconym, co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem posiedzenia.
3) Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy
wszystkich Członków Zarządu. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos
Prezesa Zarządu.
§ 27
1) Do kompetencji Zarządu należy:
a) realizacja celów statutowych;
b) sporządzanie planów pracy i budżetu;
c) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
d) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
e) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia;
f) składanie wniosku do Rady Fundacji o zmianę Statutu;
g) wnioskowanie o połączenie i likwidację Fundacji;
h) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji;
i) uchwalenie Regulaminu działania Zarządu.
§28
1) Zarząd zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji, Fundatorom oraz Ministrowi, o jakim mowa
w § 8 roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.
2) Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
Rozdział V
Likwidacja Fundacji.
§ 29
Fundacja ulega likwidacji w przypadku:
a) wyczerpania się jej środków finansowych i majątku oraz braku możliwości pozyskiwania środków finansowych niezbędnych do osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona albo,
b) uznania przez Fundatorów , że zostały osiągnięte cele, dla których została ustanowiona.
§ 30
1) Likwidacja Fundacji wymaga uchwały Rady Fundacji powziętą większością ¾ głosów, przy
obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. W przypadku równego rozłożenia
głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.
2) Likwidatorem Fundacji może być Zarząd albo osoba(y) powołana(e) przez Radę Fundacji.
3) Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie w całości przeznaczony na cele zbliżone z
celami Fundacji określonymi w § 10 Statutu. Rada Fundacji podejmując uchwałę o likwidacji
wskaże konkretne cele na jaki majątek zostanie przeznaczony.
Rozdział VI
Postanowienia końcowe.
§ 31
Zmiana statutu Fundacji, w tym i jej celów wymaga uchwały Rady Fundacji.
1) Statut został uchwalony przez Fundatorów z dniu 2 lutego 2015 roku.
2) Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd w Krajowym Rejestrze
Sądowym.

UWAGI: Autor projektu zastrzega sobie, na zasadzie wyłączności, wszystkie prawa związane z koncepcją statutu, realizacją ich treści programowych oraz ich rozpowszechnieniem na wszystkich polach, biorąc jednocześnie całkowitą odpowiedzialność prawną i cywilną za realizację projektu.
Opracowanie merytoryczne Statutu dr Włodzimierz Kubala
FUNDACJA "NIEZALEŻNY FUNDUSZ KULTURY POLCANART"
 
Copyright © 2016 - POLCANART · All Rights Reserved | Template by: ACZŁ | www.polcanart.com
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego