Jak to działa? - FUNDACJA NIEZALEŻNY FUNDUSZ KULTURY POLCANART

 „Beatius est magis dare, quam accipere”
Szukaj
"Więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu"
Przejdź do treści

Menu główne:

ODDZIAŁY |
Indywidualny Fundusz Emerytalny Artysty
Załóż oddział jeśli chcesz zostać mecenasem kultury!
Załóż oddział jeśli chcesz dofinansować lokalną kulturę!
Załóż oddział jeśli chcesz pomóc konkretnemu artyście!
Wstęp
Kraje wysoko rozwinięte od lat inwestują w kulturę, rozumiejąc jaki ma ona ogromny wpływ na tożsamość, historię i tradycję, która właśnie poprzez sztukę pozostaje w naszej świadomości. Dlatego i my nie pozostańmy w tyle, zadbajmy o najcenniejsze nasze dobro jakim jest obcowanie z kulturą, historią i tradycją. Weźmy z nich przykład i czynny udział zakładając oddział Fundacji.
Jesteśmy narodem o wielkim sercu i oddaniu - to z naszych datków po wojnie odbudowano Zamek Królewski i przywrócono do życia wiele cennych dóbr kultury. Teraz kiedy nasza pozycja w Europie i na Świecie staje się bardziej zauważalna głównym i zasadniczym źródłem jest właśnie nasza kultura, historia i tradycja.
Ostatnie 25. lat bardzo zmieniło naszą świadomość i otoczenie, mamy wiele wspaniałych sal koncertowych, nowych teatrów powstają lokalne centra kultury ale czym one będą, jeśli zabraknie w nich tych, bez których one nie mogą funkcjonować - bez artystów i ludzi sztuki.
To właśnie oni kreują naszą świadomość, reprezentują nas na świecie, a na co dzień dostarczają nam wiele wzruszeń i emocji.
ODDZIAŁY
Jak założyć oddział Fundacji
 Oddziały mogą organizować artyści posiadający działalność gospodarczą, organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia, firmy), osoby fizyczne-animatorzy kultury oraz wybrane wydziały kultury. Warunkiem utworzenia oddziału będzie weryfikacja i rekomendacja regionalna, uzyskana na etapie przygotowania wniosku partnerskiego dla utworzeniu oddziału regionalnego Fundacji. Dla fundacji i stowarzyszeń będzie to aktualny wypis z KRS oraz aktualne roczne sprawozdanie finansowe. Dla artystów z działalnością gospodarczą aktualny wpis do ewidencji gospodarczej, zaświadczenie US o nie zaleganiu prawno-podatkowym, osoby fizyczne na podstawie umowy prawnej, kopii ostatniego zeznania podatkowego PIT i po wniesieniu wadium za dostarczone materiały reklamowe.
Jak to działa?
Każda złotówka przekazana fundacji trafi na specjalne konta.
1. konto ogólnopolskie
2. konta regionalne (oddziału)
3. konto dewizowe
ODDZIAŁY
Konto Ogólnopolskie
Na koncie ogólnopolskim, będą gromadzone środki pochodzące ze zbiórek ogólnopolskich. Rozdział środków ze zbiórek będzie rozdysponowana w następujący sposób: 75% wpływów będzie przeznaczona dofinansowanie szczególnie wartościowych i ważnych projektów wyłonionych w drodze konkursu oraz rekomendacji Rady Programowej.
Kolejne 15% na doraźną pomoc artystom i ludziom sztuki w tzw. trudnej sytuacji losowej lub na doraźną pomoc medyczną. Pozostałe 10% środków Fundacja przeznaczy na stypendia dla najbladziej obiecujących młodych artystów, którzy nie przekroczyli 25 roku życia i są absolwentami średnich i wyższych szkół artystycznych oraz szczególnie utalentowanych artystycznie osób bez artystycznego cenzusu zawodowego, rekomendowanych przez organizacje i instytucje lokalne i krajowe. (np. rekomendacja Urzędu Miasta i wydziału kultury)
Przydział środków będzie przyznawany dwa razy w roku na wiosnę i na jesieni.
ODDZIAŁY
Konto Revgionalne (Oddziału)
Na koncie ogólnopolskim, będą gromadzone środki pochodzące ze zbiórek ogólnopolskich. Rozdział środków ze zbiórek będzie rozdysponowana w następujący sposób: 75% wpływów będzie przeznaczona dofinansowanie szczególnie wartościowych i ważnych projektów wyłonionych w drodze konkursu oraz rekomendacji Rady Programowej.
Kolejne 15% na doraźną pomoc artystom i ludziom sztuki w tzw. trudnej sytuacji losowej lub na doraźną pomoc medyczną. Pozostałe 10% środków Fundacja przeznaczy na stypendia dla najbladziej obiecujących młodych artystów, którzy nie przekroczyli 25 roku życia i są absolwentami średnich i wyższych szkół artystycznych oraz szczególnie utalentowanych artystycznie osób bez artystycznego cenzusu zawodowego, rekomendowanych przez organizacje i instytucje lokalne i krajowe. (np. rekomendacja Urzędu Miasta i wydziału kultury)
Przydział środków będzie przyznawany dwa razy w roku na wiosnę i na jesieni.
ODDZIAŁY
Konto Dewizowe
Na koncie dewizowym, będą gromadzone środki pochodzące z zagranicy ze wskazaniem celu lub bez niego, że zebrane środki będą trafiać na określony zadanie. Rozdział środków z tej zbiórki będzie rozdysponowany wyłącznie przez Radę i Zarząd Fundacji a pozyskane środki będą wykorzystane na szeroko pojętą promocję narodowej kultury na świecie. Rozdział środków będzie przeznaczony na dofinansowanie szczególnie wartościowych i ważnych projektów międzynarodowych wyłonionych w drodze konkursu oraz rekomendacji.
ODDZIAŁY
Podstawa Prawna
Podstawa prawna dla darowizny od osób fizycznych i od osób prawnych:
 Zapisy Ustawy o podatku od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) i podatku od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004 r.) określają, iż można odliczyć darowizny:1.przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie), - organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom), o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, - prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych (niekoniecznie posiadającym status organizacji pożytku publicznego) określonych w tej ustawie. Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu i 10% od osób prawnych. Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji. Zaś w przypadku darowania rzeczy lub usług - dokumentem potwierdzającym przekazanie tej darowizny oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną.
ODDZIAŁY
Korzyści z przystąpienia partenra do Fundacji
Każdy partner - oddział Fundacji będzie wyposażony w specjalne produkty reklamowe, stały dostęp do indywidualnego konta bankowego, strony internetowej z zakładką regionalną, udziału w reklamach ogólnopolskich i regionalnych ze wskazaniem partnera. Ponadto każdy partner Fundacji weźmie udział w ważnych wydarzeniach kulturalnych, sympozjach, spotkaniach, kursach, wernisażach oraz innych wydarzeniach artystycznych organizowanych przez Fundację. Bezpłatny udział w szkoleniach i spotkaniach branżowych organizowanych przez Fundację. Pierwszeństwo w organizowaniu lub udział w spektakularnych wydarzeniach artystycznych organizowanych przez Fundację oraz preferencyjnych cen w dostępie do nich. Prawo i pierwszeństwo do zgłaszania projektów artystycznych oraz prawo do ich rekomendacji. Dostęp do unikalnych baz danych Fundacji. Dla sprawnego działania oddziału partner Fundacji (oddział) będzie miał prawo do pokrycia kosztów i uzyskania na ten cel do 10% z uzyskanych wpływów, które może przeznaczyć na bieżącą działalność oddziału.     
 Zarząd Fundacji
ODDZIAŁY
 
Copyright © 2016 - POLCANART · All Rights Reserved | Template by: ACZŁ | www.polcanart.com
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego